Album: Các hoạt động tiêu biểu tại Xã

Cắt băng khánh thành Cổng Làng