Album: Di tích Đình Làng Gạo tại xã Hà Lan

Lễ hội Đình Làng Gạo

Lãnh đạo và nhân dân Thị xã dự Lễ hội Đình làng Gạo